KOMISJE RADY GMINY 09.09.2019 r.

środa, 4 wrzesień 2019

Informujemy, że w dniu 9 września 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14:00, w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Proponowany porządek obrad:

I. Spotkanie z przedstawicielem firmy „NetLand” w sprawie umowy „Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda”.

II. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących fragmenty obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  w Stawigudzie przy ulicy Ceglanej, gmina Stawiguda;

3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tomaszkowo i części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;

4. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Majdy, gmina Stawiguda;

5. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda;

6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Bartąg, gmina Stawiguda;

7. nadania nazwy ulicy „Sportowej Pasji” w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda;

8. wystąpienia z wnioskami do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie nazwy obiektowi fizjograficznemu „Struga Gromelska”.

III. Sprawy różne.

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI

Proponowany porządek obrad:

I. Spotkanie z przedstawicielem firmy „NetLand” w sprawie umowy „Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda”.

II. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda.

2. wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Stawiguda, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego.

III. Sprawy różne.

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Proponowany porządek obrad:

I. Spotkanie z przedstawicielem firmy „NetLand” w sprawie umowy „Wdrożenie telemetrii i inteligentnych e-usług dla mieszkańców Gminy Stawiguda”.

II. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda;

2. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr III/19/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2019 – 2029;

3.  zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2019 rok.

III. Sprawy różne.