Wyniki III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku

poniedziałek, 7 październik 2019

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki III Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy.

 

W wyznaczonym  w ogłoszeniu terminie to jest do dnia 19 września 2019 r. wpłynęły 3 oferty:

 

OFERTA 1 - wpłynęła dnia 17.09.2019 r. w ramach zadania nr 3 (Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda)

tytuł: „Warsztaty teatralne“

beneficjent: Stowarzyszenie „Teatr Prawie Dorosły“ w Bartągu

przyznana kwota dotacji: 3.000 zł

 

OFERTA 2 - wpłynęła dnia 17.09.2019 r. w ramach zadania nr 3 (Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda)

tytuł: „Kultura i tradycja na Warmii – spotkania z folklorem“

beneficjent: Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej“

przyznana kwota dotacji: 1.500 zł

 

OFERTA 3 - wpłynęła dnia 19.09.2019 r. w ramach zadania nr nr 3 (Organizacja wydarzeń, akcji, imprez o charakterze kulturalnym na rzecz mieszkańców Gminy Stawiguda)

tytuł: „Organizacja integracyjnego spotkania kultywującego tradycje wsi Majd i Kręsk „Wiejska Wiglia“

beneficjent: Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej“

przyznana kwota dotacji: 3.000 zł

 

Na podstawie dokonanej oceny ofert przez komisję wybrano oferty przyznając im wskazane wyżej dofinansowania. Łączna kwota udzielonego wsparcia w III Otwartym Konkursie Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2019 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wyniosło – 7.500 zł

Gmina przeznaczyła na te działania w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2019 - 50 000 zł.

W trzech Otwartych Konkursach Ofert kwota przyznana organizacjom pozarządowym wyniosła łącznie 48.756,58 zł