Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

środa, 23 październik 2019

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przystąpił do sporządzenia zmian planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052, Mazurskie Bagna PLB280054, Ostoja Lidzbarska  PLH280012.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z informacją dotyczącą zmian ww. zarządzeń oraz terminów na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie: http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/ w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia" oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60,10-437 Olsztyn (pokoje 16 i 17) - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.), w ciągu 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres: .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie. Uwagi lub wnioski, które zostaną złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Treść Obwieszczenia: tutaj