Zawiadomienie o wysokości stawek dla domków letniskowych

środa, 18 grudzień 2019

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA, KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKRACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wójt Gminy Stawiguda zawiadamia, że Rada Gminy w Stawigudzie w dniu 21 listopada 2019r. podjęła uchwałę Nr XV/119/2019 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 listopada 2019r. poz. 5623)

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 stycznia 2020r.. i wynoszą:

  • ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekracyjno – wypoczynkowe wynosi 166,00 zł.  rocznie,
  • podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno- wypoczynkowe w przypadku gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 332,00 zł rocznie.

Roczną zryczałtowaną opłatę  właściciele nieruchomości są obowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania w dwóch ratach i terminach:

do dnia 10 lipca

do dnia 10 września

Załącznik:

Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 listopada 2019r Nr XV/119/2019