Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie dla obszaru Natura 2000

środa, 25 marzec 2020

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie sporządził projekty zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 oraz Mazurskie Bagna PLH280054.

Z treścią ww. dokumentów można zapoznać się na stronie internetowej RDOŚ w Olsztynie http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl w zakładce „Obwieszczenia i zawiadomienia”.

Uwagi i wnioski do ww. projektów zarządzeń zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162, z późn. zm.) można składać w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, 10-437 Olsztyn. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Treść Obwieszczenia