INFORMACJA O SESJI RADY GMINY

czwartek, 23 kwiecień 2020

INFORMACJA
O SESJI RADY GMINY


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), zwołuję XX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się zdalnie w dniu 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Przyjęcie projektów:
4.1. Uchwała nr XX/163/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
4.2. Uchwała nr XX/164/2020 w sprawie nadania nazwy boisku sportowemu w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda.
4.3. Uchwała nr XX/165/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/242/10 Rady Gminy Stawiguda z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Stawigudzie.
4.4. Uchwała nr XX/166/2020 w sprawie uchylenia uchwały nr VIII/78/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 września 1999 roku w sprawie warunków partycypacji w kosztach budowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazowej.
4.5. Uchwała nr XX/167/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stawiguda w roku 2020.
4.6. Uchwała nr XX/168/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Stawiguda realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
4.7. Uchwała nr XX/169/2020 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029.
4.8. Uchwała nr XX/170/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.

5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz Kołakowski