KOMISJE RADY GMINY 18.05.2020 r.

sobota, 16 maj 2020

KOMISJE RADY GMINY 18 maja 2020 roku (poniedziałek)

 

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY (Przew. Michał Rzeszutek)

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wymój na lata 2020-2027.
II. Sprawy różne.

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI (Przew. Daniel Bruski)

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. przejęcia do realizacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadania rządowego polegającego na utrzymaniu cmentarza wojennego znajdującego się na terenie gminy Stawiguda;
2. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
II. Sprawy różne.

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH (Przew. Grzegorz Bolewski)

Proponowany porządek obrad:

I . Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. uchylenia uchwały nr XXII/160/120 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
2. zmiany Uchwały Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Stawiguda w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Stawiguda na 2020 r.;
3. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Stawiguda, obręb Nr 3 Gryźliny;
4. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;
5. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.

II. Sprawy różne.