KOMISJE RADY GMINY 15.06.2020 r.

piątek, 12 czerwiec 2020

KOMISJE RADY GMINY

Informujemy, że w dniu 15 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 zdalnie oraz w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy według zamieszczonego porządku obrad.

 

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY 

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Olsztyn Mątki - Olsztynek w obrębach geodezyjnych: Tomaszkowo, Bartąg, Gągławki, Dorotowo, Stawiguda, Wymój, Zezuj, Gryźliny, gmina Stawiguda;

2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej położonego przy ul. Sportowej Pasji w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda;

3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gryźliny, gmina Stawiguda, przy ul. Lotniczej.

II. Sprawy różne.

 

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI  

 

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;

2. wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na przeglądzie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

3.  zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki i zasady korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stawiguda.

II. Sprawy różne.

 

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH

 

Proponowany porządek obrad:

I . Omówienie projektów uchwał w sprawie:

1. zmiany uchwały Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 28 lutego 2019 r. Nr VI/38/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;

2. zmiany uchwały nr XXI/174/2020r. Rady Gminy Stawiguda z dnia 21 maja 2020r. uchylającej uchwałę nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne;

3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Jonkowo zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy i wykonywania obowiązków nadzoru nad świadczeniem tych usług Gminie Stawiguda;

4. udzielenia przez Gminę Stawiguda pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań przebudowy dróg powiatowych;

5. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;

6. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.

II. Sprawy różne.