Powszechny Spis Rolny 2020 - nabór na rachmistrzów

poniedziałek, 22 czerwiec 2020

Gminna Komisja Spisowa z siedzibą w Urzędzie w Stawigudzie rozpoczyna nabór na rachmistrza w Powszechnym Spisie Rolnym 2020.

Nabór będzie trwał do dnia 8 lipca

Kandydaci zainteresowani pracą przy tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym będą wybierani w naborze otwartym i konkurencyjnym spośród osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie gminy;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiadających umiejętność obsługi komputera.

Jak przebiega nabór na rachmistrza spisowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

 1. Kandydaci na rachmistrzów powinni się zgłosić się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

 2. Kandydaci otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza.

 3. Kandydaci podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

 4. Egzamin po szkoleniu, o którym mowa powyżej, będzie realizowany za pomocą aplikacji internetowej.

 5. O uzyskaniu statusu rachmistrza decyduje liczba punktów zdobytych przez kandydata i kolejność zgłoszeń podczas naboru (ważne w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów).

 6. Rachmistrz jako funkcjonariusz publiczny będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

 7. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:

  • po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;

  • po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

 8. Rachmistrz, po podpisaniu umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, otrzymuje identyfikator oraz urządzenie mobilne, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

   

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1)    dane osobowe (imię i nazwisko, wiek), adres e-mail, numer telefonu

2)    kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły średniej,

3)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),

Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, musi zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (w załączeniu),

5)   w przypadku kandydatur osób nie będących obywatelami polskimi oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałki od godz. 7.15 do 16.15; od wtorku do czwartku w godzinach 7.15.-15.15 i w piątki od godziny 7.15 do 14.15), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Stawiguda. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Więcej informacji o PSR 2020 pod linkiem: https://spisrolny.gov.pl/


Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pani Lucyna Stemplińska tel. 89/5126943 oraz Pani Katarzyna Drelich tel. 89/5126940. 

Załączniki do pobrania:

 1. Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych

 2. Informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych