Konkursy Fundacji PZU

poniedziałek, 6 lipiec 2020

Z Fundacją PZU po lekcjach

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych, które zrealizują zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Dofinansowanie otrzymają projekty zorganizowane w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców uwzględniające edukację rówieśniczą, a także zaangażowanie szkół i środowiska lokalnego.

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne, kierowanych do uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach Konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację wraz ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiska lokalnego rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy. Podczas realizacji projektów należy uwzględnić współpracę ze szkołami, zaangażowanie środowiska lokalnego (np. organizacja akcji podsumowującej projekt) oraz edukację rówieśniczą.

O dotacje ubiegać się mogą:

• fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.  Dz.  U. z 2018  r. poz. 1491ze zm.),

• stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),

• uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości 1 000 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % wartości dotacji.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być projekty trwające do 7 miesięcy, w terminie od 01.12.2020 r. do 30.06.2021 r.

Termin składania wniosków:

od 15.09 do 16.10.2020 r. godz: 23:59

 

Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

 


 

Fundacja PZU z Kulturą

Konkurs przeznaczony jest dla organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz zwiększenia dostępu do kultury dla młodych osób w miejscowościach nie przekraczających 30 tys. mieszkańców.

Celem Konkursu jest zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej, w szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim.

Fundator wspiera organizację interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie, itp. i towarzyszące im cykliczne warsztaty edukacyjne.

O dotacje ubiegać się mogą:

• fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.  Dz.  U. z 2018  r. poz. 1491ze zm.),

• stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713ze zm.),

• uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 15 000 zł, przy dostępnym budżecie w wysokości 500 000 zł. Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10 % wartości dotacji.

W ramach Konkursu dofinansowane mogą być projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 15.10.2020 r. do 15.04.2021 r.

Termin składania wniosków:

od 31.07 do 30.08.2020 r. godz.23.59

 

Więcej informacji:

https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje