Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą - odbiór odpadów komunalnych

wtorek, 8 wrzesień 2020

INFORMACJA

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Stawiguda z dnia 18 czerwca 2020 r. Nr XXII/188/2020 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko –Mazurskiego dnia 30 czerwca 2020r. (Dz.U poz. 2875) w sprawie nieodbierania odpadów komunalnych od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne informuję, iż od 1 stycznia 2021r. Urząd Gminy w Stawigudzie nie będzie odbierał odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne we własnym zakresie podpisują umowę na odbiór odpadów z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Stawiguda (tabela poniżej).

 

Lp.

Numer

Rejestrowy

NIP/

REGON

Nazwa przedsiębiorstwa

Adres

1

02/2012

7390403487

 

510522318

REMONDIS OLSZTYN spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

10-522 Olsztyn

ul. Partyzantów 3

e-mail:

tel. 895449812

2

06/2013

7393794815

280522684

Olsztyński Zakład Komunalny

Spółka z o.o.

10-410 Olsztyn

ul. Lubelska 43D

e-mail:

tel. 895338420

3

09/2013

7392542537

510637493

Zakład Usług Transportowych

i Komunalnych s.c.

Dariusz Jastrzębowski

Marila Jastrzębowska

10-373 Wadąg

Wadąg 13

e-mail:

tel. 895120430

4

01/2019

7393890861

365884950

KOMA Olsztyn

Spółka z o.o.

10-417 Olsztyn

ul. Towarowa 20A

Tel. 895262626

5

01/2020

7393917494

380904939

KARO-TRANS

Karolina Burczyńska

Klebark Wielki 17

10-687 Olsztyn

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019r. poz. 2010 ze zmianami) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

W celu udokumentowania formy korzystania z usług kopię podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Stawiguda pok. nr 5 w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.