Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne do 15.09.2020 r.

piątek, 11 wrzesień 2020

 

STYPENDIA SZKOLNE !!!

Uprzejmie informujemy, że do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych 2020/2021.

Informujemy również, że w trakcie roku szkolnego 2020/2021 uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny. 

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych
- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

WARUNKI PRZYZNANIA UPRAWNIEŃ DO STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł
  • Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1507 z późn. zmianami)
  • Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.
  • Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych oraz uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Stawiguda.

Wnioski należy składać do 15 września 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie
ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10, tel. 89 5126-900 oraz 662 117 817 – osoba do kontaktu: Marzena Szymańska

w godzinach:

poniedziałek 7:30-16:30

wtorek- czwartek 7:30-15:30

piątek 7:30-14:30.