KOMISJE RADY GMINY 26.10.2020 r.

czwartek, 22 październik 2020

KOMISJE RADY GMINY

Informujemy, że w dniu 26 października 2020 roku (poniedziałek) o godz. 14:00 zdalnie oraz w sali narad Urzędu Gminy Stawiguda odbędzie się posiedzenie Komisji Rady Gminy według zamieszczonego porządku obrad.

KOMISJA PROMOCJI I ROZWOJU GMINY

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Warmiński Las;
2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, przy ul. Bartąskiej;
3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda, przy ul. Prostej.
II. Sprawy różne.

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I TURYSTYKI

Proponowany porządek obrad:

I. Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”;
2. wyrażenia następczej zgody na zawarcie przez Gminę Stawiguda umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
II. Sprawy różne.

KOMISJA BUDŻETU I SPRAW SPOŁECZNYCH

Proponowany porządek obrad:

I . Omówienie projektów uchwał w sprawie:
1. przejęcia do realizacji od Powiatu Olsztyńskiego zadań własnych Powiatu;
2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stawiguda;
3. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stawiguda;
4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Stawiguda;
5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
6. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty;
7. zmiany Uchwały nr XXVII/290/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stawiguda i jej jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 3,4 i 13 ustawy o finansach publicznych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc publiczną;
8. określenia stawek podatku od nieruchomości;
9. określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zasad jej ustalania, poboru i terminów płatności;
10. zmiany Uchwały Rady Gminy Nr XVII/141/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiguda na lata 2020 – 2029;
11. zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2020 rok.

II. Sprawy różne.