Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

poniedziałek, 28 grudzień 2020

 

Ważna informacja dla osób zainteresowanych wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o złożenie karty zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne w terminie do 5 stycznia 2021 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda


Program adresowany jest do:

  • dzieci poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

-wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.)

-zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

-załatwieniu spraw urzędowych,

-nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

-korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),

-wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - także w zaprowadzeniu i przeprowadzenia ich do lub z placówki oświatowej.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika  Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie pod numerami telefonów: 
89 512 62 02, a także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2021

 

Załączniki:

Karta zgłoszenia do programu

Klauzula informacyjna