Nabór uczestników do programu Opieka Wytchnieniowa 2021

poniedziałek, 28 grudzień 2020

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie "opieka wytchnieniowa" - edycja 2021, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS w Stawigudzie – 89 512 62 02, 662 268 289,
w terminie do 05 stycznia 2021 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program zakłada realizację w trzech formach tj. 

- w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu lub  innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

- w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

- poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Gmina Stawiguda będzie aplikować o środki w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

W ramach programu dla danego uczestnika można przyznać do 240 godzin usługi. Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Na realizację Programu zaplanowano w 2021 roku kwotę 50 mln zł.