Konsultacje społeczne - zarządzanie ryzykiem powodziowym

środa, 30 grudzień 2020

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do 22 czerwca 2021 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Konsultacje mają charakter otwarty, co oznacza, że każdy może wziąć w nich udział oraz zgłaszać uwagi i wnioski. Prowadzone są w trybie określonym w przepisach Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081).

Konsultacje będą miały charakter jednej z dwóch proponowanych formuł: spotkań stacjonarnych lub spotkań online. Wszystko zależne będzie od obowiązujących obostrzeń związanych ze stanem  epidemicznym i niewiadomą odnośnie czasu znoszenia ograniczeń. Spotkanie konsultacyjne w Olsztynie zaplanowane jest na dzień 8 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji dostępne jest na stronie https://stoppowodzi.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/infrastruktura