Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - NOWE WYZWANIA

środa, 6 październik 2021

Konsultacje społeczne

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna jest dokumentem, który wspiera działania poszczególnych samorządów w rozwiązywaniu ponadlokalnych problemów oraz budowie potencjału społecznego-gospodarczego obszaru tworzonego przez wszystkie gminy MOF.

Opracowanie Strategii musi być oparte o proces partycypacyjny, dialog społeczny z interesariuszami, w tym mieszkańcami.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach projektu Strategii. Każdy głos mieszkańca jest ważny, bo pozwala spojrzeć na przyszłość miasta i jego sąsiadów z nowej perspektywy.

Konsultacje odbędą się do 29 października 2021 r.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

- co najmniej jedno spotkanie z mieszkańcami umożliwiające zdobycie wiedzy na temat projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe wyzwania

- zebranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną

- zamieszczenia podstawowych informacji na stronie www.stawiguda.pl, Facebook Gmina Stawiguda

- przekazanie do zaopiniowania projektu dokumentu lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym działającym na terenie Gminy Jonkowo (art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju)

W związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z pandemią COVID-19 ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje się możliwość prowadzenia konsultacji w formule on-line poprzez dostępne, darmowe platformy komunikacji.

 

Załączniki: