Konsultacje społeczne - 27 października 2021 r.

poniedziałek 25 października 2021

W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi dokumentu pn."Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania" w dniu 27 października 2021 r. odbędzie się spotkanie konsultacyjne powyższego dokumentu w formule on-line. Spotkanie odbędzie się w dwóch oddzielnych sesjach: przedpołudniowej (11:00-13:00) oraz popołudniowej (17:00 - 19:00). Rolę moderatora będzie pełnił dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW.

Link do platformy TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWRmY2FjZDUtZjhmOC00NjhkLWFlMjQtY2FhNGJiZThhNGZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225b54d52-bccf-4a26-9f59-5f4241f4c15e%22%2c%22Oid%22%3a%22c539388d-1dda-4a56-bcbb-5afbf06d5002%22%7d