Konkurs - GRANTY PPGR

czwartek 28 października 2021

Przypominamy, że 29 października 2021 r. mija termin na złożenie dokumentów do KONKURSU GRANTY PPGR.

Osoby uprawnione do otrzymania wsparcia muszą spełniać następujące kryteria:

- dziecko zamieszkuje miejscowość lub GMINĘ, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

- dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub GMINIE objętej PPGR.

Zachęcamy do zapoznania się z „Pytaniami i odpowiedziami” umieszczonymi na stronie konkursu.

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Przypominamy, że dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami; 
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownych dokumentów. Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:

  1. W razie posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do oświadczenia.

Informujemy także, że Gmina Stawiguda zobowiązana jest do zweryfikowania oświadczeń złożonych przez opiekunów prawnych  oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu, w zakresie ich poprawności. W szczególności, do zweryfikowania, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie. W celu potwierdzenia poprawności danych w oświadczeniu Gmina może korzystać z informacji uzyskanych z KOWR oraz innych danych i rejestrów państwowych znajdujących się w jego zasobach, lub na podstawie dokumentów przedłożonych przez składającego oświadczenie.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w godzinach:

  • 7.15 – 16.15 (poniedziałek),
  • 7.15 – 15.15 (wtorek - czwartek),
  • 7.15 – 14.15 (piątek).