Zgłoś swoje ogrzewanie do bazy źródeł ciepła

środa 10 listopada 2021

Obowiązek dla właścicieli domów i budynków

Przypominamy, że każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele istniejących budynków mają czas do 30 czerwca 2022 r. na dokonanie zgłoszenia, natomiast w przypadku nowo budowanych nieruchomości czas ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, czyli ogólnopolski rejestr źródeł ciepła, gromadzi dane dotyczące źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ma za zadnie wspierać realizację celu, jakim jest walka ze smogiem i ubóstwem energetycznym oraz poprawa efektywności energetycznej.

CEEB ma być ważnym narzędziem wspierającym likwidację źródeł niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego, ale nie tylko. Docelowo ma także uwzględniać informacje m.in. na temat udzielonego wsparcia finansowego w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów.

Złożenie deklaracji do CEEB jest obowiązkiem powszechnym i dotyczy wszystkich źródeł ciepła, a nie tylko tych opartych na paliwie stałym.

Informacje w deklaracji

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

 

Właściciele mają do dyspozycji dwa rodzaje deklaracji:

oraz

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq