OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

wtorek 23 listopada 2021

O G Ł O S Z E N I E / OB W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jaroty, gmina Stawiguda, przy ul. Jakubow

Załącznik: