WAŻNE!!! – KONIECZNOŚĆ UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW W RAMACH KONKURSU GRANTY PPGR

środa 24 listopada 2021

TERMIN DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW DO 09 GRUDNIA 2021 R.

 

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało w dniu 17 listopada 2021 roku komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Osoby, które złożyły oświadczenia związane z udziałem w projekcie muszą dostarczyć do Urzędu Gminy w Stawigudzie dokumenty:

1) Potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu) takie jak: ODPISY AKTÓW URODZENIA, AKTÓW MAŁŻEŃSTWA i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu.

 

PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

W przypadku braku odpisów aktów należy zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni).

Telefon do USC w Urzędzie Gminy Stawiguda – 089 512 61 65.

 

2) Poświadczające ZATRUDNIENIE w PGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni.

Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Mogą to być ŚWIADECTWA PRACY, UMOWY O PRACĘ, ZAŚWIADCZENIA Z ZUS bądź inny dokument, z którego wynika fakt zatrudnienia, np. ksero legitymacji ubezpieczeniowej, listy płac, zaświadczenia, stron starego typu dowodu osobistego, itp.

 

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu).

 

PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

 

UWAGA! Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają ww. dokumentów o zatrudnieniu swoich przodków proszeni są o podanie NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 25 LISTOPADA danych identyfikacyjnych przodków: imię i nazwisko pracownika (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie), imiona rodziców pracownika, data urodzenia, dokładna nazwa PGR oraz lata pracy w PGR – załącznik nr 1. Na tej podstawie Gmina Stawiguda wystąpi do KOWR z wnioskiem o potwierdzenie zatrudnienia.

 

3) Poświadczające MIEJSCE ZAMELDOWANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR w okresie pracy w danym gospodarstwie.

W tym celu należy złożyć do 09 grudnia br. oryginały dokumentów (do wglądu) takich jak: ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU W LATACH ZATRUDNIENIA W PGR i inne.

PRACOWNIK URZĘDU GMINY POTWIERDZI ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM DOKUMENTY NA PODSTAWIE PRZEDŁOŻONYCH DO WGLĄDU ORYGINAŁÓW.

Telefon do USC w Urzędzie Gminy Stawiguda – 089 512 61 65.

 

4) W przypadku uczniów szkół średnich i szkół podstawowych zlokalizowanych poza Gminą Stawiguda zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko się uczy, iż dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym – poza Gminą Stawiguda. W przypadku braku takiego zaświadczenia prosimy o podanie adresu i danych kontaktowych szkoły (o ile nie zostały podane w składanym oświadczeniu).

Dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2021 roku do Sekretariatu Urzędu Gminy Stawiguda i będą one podstawą do weryfikacji Państwa oświadczeń

 

Załączniki dostępne są poniżej.

 

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Stawiguda do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE. Dlatego prosimy o dołożenie wszelkich starań aby dostarczyć wymagane dokumenty. Jeśli planują Państwo skorzystać z usług USC (w przypadku braku oryginałów dokumentów) prosimy wziąć pod uwagę okres niezbędny na sporządzenie odpisów – do 10 dni. 

 

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - 89 512 64 75.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda w godzinach:

  • 7.15 – 16.15 (poniedziałek),
  • 7.15 – 15.15 (wtorek - czwartek),
  • 7.15 – 14.15 (piątek).

Załączniki: