Dofinansowanie za pobyt dziecka w żłobku

czwartek 6 stycznia 2022

DOFINANSOWANIE OBNIŻENIA OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU, KLUBIE DZIECIĘCYM LUB U DZIENNEGO OPIEKUNA

UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA W PODMIOCIE PROWADZACYM INSTYTUCJĘ OPIEKI DO 14 STYCZNIA 2022 R.

 

Dofinansowanie będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające do ww. instytucji i nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

  • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
  • dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym). 

Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach rozumie się miesięczną opłatę ponoszona przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

Dofinansowanie będzie przysługiwać bez względu na osiągany dochód przez rodzica.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłaty, należeć będzie do ZUS.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek w terminie od 1 kwietnia  do 31 maja 2022 r., to prawo o dofinansowanie zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania, będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

 

UZUPEŁNIJ DANE DZIECKA W PODMIOCIE PROWADZACYM INSTYTUCJĘ OPIEKI DO 14 STYCZNIA 2022 R.

1) numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka – w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL;

2) daty urodzenia rodziców;

3) numer PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość rodziców,

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym podmiotowi prowadzącemu odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270