Konsultacje dotyczące projektów tzw. „Uchwał antysmogowych”

piątek 14 stycznia 2022

Informujemy, że do dnia 21 stycznia 2022 roku trwają konsultacje dotyczące projektów tzw. „Uchwał antysmogowych”, a właściwie uchwał w sprawie wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania, a więc mówiąc wprost określa w czym można spalać oraz co i do kiedy można spalać.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego w linku: https://bip.warmia.mazury.pl/1929/zarzad-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-oglasza-konsultacje-projektow-uchwal-w-sprawie-wprowadzenia-na-terenie-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-ograniczen-lub-zakazow-w-zakresie-eksploatacji-instalacji-w-ktorych-nastepuje-spalanie-paliw-o-ktorych-mowa-w-art.-96-ustawy-z-dnia-27-kwietnia-2001-r.-prawo-ochrony-srodowiska.html

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach społecznych organizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących „Uchwał antysmogowych” i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.

W dniu 18 stycznia 2022 roku zaplanowane jest spotkanie on-line na którym zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast.

Poniżej znajduje się link do strony gdzie znajdą Państwo więcej informacji i będą mogli zapisać się na konsultacje

https://warmia.mazury.pl/srodowisko/aktualnosci/7243-uchwaly-antysmogowe-spotkanie-konsultacyjne

Z uwagi, że uchwały są aktami prawa miejscowego i dotyczą wszystkich mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, a właściwie naszych domowych źródeł ciepła, w tym naszych kominków! prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Każdy obywatel ma prawo do zapoznania się z projektami przedmiotowych uchwał oraz do składania uwag i wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów, a ewentualne uwagi i wnioski do projektów można składać:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony Środowiska, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn;
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem ww. Departamentu (tel.: 89 512 54 72 i 89 512 54 45, email:  i  )
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: 

w terminie do dnia 21 stycznia 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia składanych uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

WFOŚiGW w Olsztynie na swojej stronie internetowej w celu lepszego zrozumienia zapisów projektów uchwał przedstawił ich streszczenie.

http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2022/01/Streszczenie-uchwal.pdf

Zachęcamy Państwa zapoznania się z projektami uchwał i składania uwag oraz wniosków w postępowaniu mającym na celu opracowanie ww. dokumentów.

Państwa opinia jest niezwykle ważna. Pamiętajmy, że zapisy tzw. „Uchwał antysmogowych” będą miały wpływ na naszą przyszłość!