Nabór wniosków :"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023

poniedziałek 31 października 2022

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - 2023 rok

Ważna informacja dla osób zainteresowanych wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w roku 2023 proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawigudzie pod numerem telefonu: 89 5126503 do dnia 04 listopada 2022 roku.

Kartę zgłoszeniową, zakres usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  oraz aktualne orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne proszę składać w terminie do dnia 04 listopada 2022 roku  w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie przy ulicy Olsztyńskiej 3, 11-034 Stawiguda


Program adresowany jest do:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1.wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

2.wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,

3.załatwianiu spraw urzędowych,

4.korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury(np.muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

5.zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej,

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika  Programu wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnościz niepełnosprawnością sprzężoną
  4. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wypełnikj Kartę zgłoszeniową zamieszczoną w załączniku oraz zakres czynności asystenta i dostarcz je do ośrodka.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie  pod numerami telefonów: 895126503,  a także na stronie 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023*
Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023