Nabór wniosków "Opieka Wytchnieniowa 2023"

czwartek 3 listopada 2022

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, proszone są o kontakt telefoniczny z GOPS w Stawigudzie – 89 5126 503 w terminie do 04 listopada  2023 roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

- osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Program realizowany jest w dwóch formach tj. 

- w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, ośrodku wsparcia,innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały

- w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program, domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę uchwały

Uwaga!Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie będzie aplikować o środki w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

W ramach programu dla danego uczestnika można przyznać do 240 godzin usługi. Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi opieki wytchnieniowej wypełnikj Kartę zgłoszeniową zamieszczoną w załączniku oraz Kartę oceny stanu zdrowia i dostarcz ją do ośrodka.

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny
Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023