Nabór wniosków o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

czwartek 10 listopada 2022

Nabór wniosków o wydanie zaświadczenia niezbędnego do zakupu preferencyjnego węgla kamiennego
dla gospodarstw domowych.

Wójt Gminy Stawiguda informuje o przystąpieniu Gminy Stawiguda do programu preferencyjnego zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych.

Procedura związana ze sprzedażą węgla została uruchomiona, jednakże termin zakupu przez mieszkańców uzależniony jest od czasu trwania wszystkich formalności wskazanych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236), związanych z zawieraniem umów z dostawcą węgla- Spółkę Skarbu Państwa PGE PALIWA Sp. z o.o. i procedurą zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.
Ze względu braku możliwości sprzedaży węgla przez Gminę samodzielnie- brak infrastruktury koniecznej do tego celu, usługę sprzedaży będzie prowadził na rzecz Gminy wskazany, po dokonaniu formalności, skład węgla.

Zakupu węgla będzie można dokonać, na podstawie uzyskanego wcześniej zaświadczenia z Urzędu Gminy Stawiguda, u wskazanego przedsiębiorcy. Każdemu gospodarstwu domowemu przysługuje zakup preferencyjny w cenie do 2.000 zł/tonę w ilości do 1,5 tony węgla do 31 grudnia 2022 roku. Koszty zakupu paliwa nie uwzględniają kosztów transportu do gospodarstwa domowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) do zakupu węgla od Gminy Stawiguda po preferencyjnych cenach, są uprawnieni właściciele gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Stawiguda, którzy:

 • otrzymali dodatek węglowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r.
  o dodatku węglowym lub mają pozytywnie rozpatrzony wniosek o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego;
 • nie złożyli wniosku o dodatek węglowy, ale przed dniem 11 sierpnia 2022 roku:
  • złożyli Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw i źródłem ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest oddzielne źródło ciepła.
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   o której mowa w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
   i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768).

Preferencyjny zakup węgla nie przysługuje osobom, które dokonały już zakupu tego paliwa w cenie do 2.000 zł/tonę w ilości co najmniej takiej jak w ustawie, tj. 1,5 tony.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy Stawiguda w dniach od 21 listopada do 4 grudnia 2022 r. osobiście, za pomocą poczty lub elektronicznie przez platformę ePuap – dokument należy opatrzyć podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis osobisty lub podpis kwalifikowany). Zgodnie z art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zaświadczenie wydaje się jednokrotnie w jednym egzemplarzu.

Zakup węgla na kolejny okres będzie realizowany po 1 stycznia 2023 r. na podstawie nowych wniosków i nowych zaświadczeń.\

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA