Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Stawiguda od 1 stycznia 2023 r.

poniedziałek 9 stycznia 2023

W związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), Gmina Stawiguda informuje o kontynuacji zakupu paliwa stałego (węgla) od dnia 1 stycznia 2023 r. z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie
Gminy Stawiguda.

W ramach zakupu preferencyjnego uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym może nabyć łącznie 3 tony węgla,
z czego:

•    1,5 tony do 31 grudnia 2022 r.

•    1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

W przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 roku nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to wówczas można wnioskować o łączną ilość paliwa stałego (węgla), która pozostała do wykorzystania do limitu 3 ton. Każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym 2022/2023.

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA PRZEZ MIESZKAŃCA:

  1. Złożenie wniosku o zakup preferencyjny węgla na wzorze dostępnym na stronie internetowej Gminy Stawiguda. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. osobiście w Urzędzie Gminy w Stawigudzie, za pomocą poczty lub elektronicznie przez platformę ePuap – dokument należy opatrzyć podpisem elektronicznym (profil zaufany, podpis osobisty lub podpis kwalifikowany).   
  2. Weryfikacja wniosku.
  3. Kontakt telefoniczny pracownika Urzędu Gminy z mieszkańcem.
  4. Wpłata mieszkańca za węgiel na konto bankowe Gminy Stawiguda nr 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004. W tytule przelewu należy wpisać: zakup węgla, imię, nazwisko i adres. Wpłaty w kasie gminy nie będą przyjmowane!

Wpłaty należy dokonać w terminie 21 dni od dnia otrzymania telefonicznej informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

  1. Wystawienie przez Urząd Gminy asygnaty i faktury potwierdzającej zakup węgla. Asygnatę wydaje się jednokrotnie w jednym egzemplarzu. Nie ma możliwości uzyskania kopii asygnaty!
  2. Odbiór w Urzędzie Gminy asygnaty i faktury potwierdzającej zakup węgla.
  3. Odbiór węgla na podstawie asygnaty na składzie węgla opału WĘGLO-MAR Marek Bałdyga, przy ul. Cementowej 3a w Olsztynie. Wizytę na składzie węgla należy uzgodnić po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z przedsiębiorcą pod nr tel. 669 751 686.

 

Istnieje możliwość odbioru węgla osobiście, bądź można skorzystać z transportu przedsiębiorcy - koszt to nie więcej niż 50 złotych. Istnieje też możliwość, za dodatkową opłatą, workowania węgla - po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby u dystrybutora WĘGLO-MAR Marek Bałdyga.

Przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt ze składem węglowym i ocenę węgla osobiście.

Zgodnie z przepisami ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, tj.:

  • przyznano lub wypłacono jej dodatek węglowy;
  • jeśli nie został złożony wniosek o wypłatę dodatku węglowego, a zostało dokonane zgłoszenie lub został wpisany węgiel jako główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Według ww. ustawy do zakupu węgla w ramach zakupu preferencyjnego nie jest uprawniony wnioskodawca, ani żaden z członków jego gospodarstwa domowego, który nabył paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022/2023 po cenie niższej niż 2000,00 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2:

a) pkt 1 - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.,

b) pkt 1 i 2 łącznie - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Cena węgla wynosi 1800 zł/tona. Na cenę składa się koszt zakupu węgla od spółki Skarbu Państwa -1500 zł i koszt transportu ze składu w Braniewie do Olsztyna, składowania i obsługi zamówień przez przedsiębiorcę – 300 zł. Gmina nie pobiera dodatkowych opłat ani nie czerpie żadnych korzyści w związku z realizacją tego programu.

Informacje dotyczące preferencyjnego zakupu węgla można uzyskać pod numerem telefonu 89 512-64-77 lub 89 512-64-75.

Wzór wniosku proszę kliknąć aby pobrać Załącznik