OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK 2023 W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DO ZAKUPU ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE

czwartek 19 stycznia 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROK 2023 W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DO ZAKUPU ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE

 

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji na dofinasowanie do zakupu zbiornika na wody opadowe na zasadach określonych w Uchwale Nr XLV/391/2022 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Stawiguda na zadanie służące ochronie zasobów wodnych polegające na zakupie zbiornika na wody opadowe, zwanej dalej uchwałą.

 

 1. Rodzaj zadania, na które jest udzielana dotacja
  Dotacja jest udzielana na dofinansowanie kosztów zakupu zbiornika na wody opadowe. Warunkiem ubiegania się o udzielenie dotacji jest użycie wyłącznie fabrycznie nowych wyrobów, które zostały zakupione
  i zamontowane na nieruchomości po raz pierwszy, a także spełniają wszelkie konieczne normy i dopuszczone są do stosowania i obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Dotacja nie może być wykorzystana na opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania oraz na eksploatację wykonanej instalacji.

 

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
  Wnioskodawcą może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością położoną na terenie Gminy Stawiguda, na której ma zostać ustawiony zbiornik na wody opadowe.

Dofinansowanie obejmuje wyłącznie nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne.

3. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosić będzie:

 • 50% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 1.000,00 zł na nieruchomość;
 • Dotacja wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przelewem na rachunek bankowy.

4.Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

    W roku 2023 w budżecie Gminy Stawiguda na realizację ww. zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 50.000,00  zł.

   Wnioski złożone po wyczerpaniu środków na dany rok budżetowy zostaną rozpatrzone w następnym roku budżetowym do wysokości zabezpieczonej kwoty.

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji w można:

 • składać w sekretariacie lub przesłać na adres Urzędu Gminy
  w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda
  lub
 • przesłać poprzez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal.
 1. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników dostępny jest:
 • na stronie http://bip.stawiguda.pl/ (zakładka: Środowisko, Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska),
 • http://ekologia.stawiguda.pl/ekologia-w-gminie-2/wody-opadowe/,
 • w Urzędzie Gminy w Stawigudzie w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji (pok. 23).
 1. Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2023 można składać do czasu wyczerpania środków finansowych na dany rok budżetowy.

 

 1. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji
  1. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok budżetowy 2023.
  2. Wnioski złożone po wyczerpaniu środków na rok budżetowy 2023 zostaną rozpatrzone w następnym roku budżetowym do wysokości zabezpieczonej kwoty.
  3. Wnioski rozpatruje się w terminie miesiąca od daty wpływu.
  4. Bez rozpatrzenia pozostawione będą wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione (błędy formalne), po bezskutecznym wezwaniu do ich uzupełnienia.

 

 1. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji
  1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.
  2. Wnioskodawca jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych oraz rozliczenia dotacji w terminie umownym.
  3. Urząd Gminy w Stawigudzie zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania zadania po jego zakończeniu.
  4. Dla rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i faktury lub rachunki potwierdzające poniesione nakłady, wraz z dowodami zapłaty.
  5. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji dostępny jest na stronie http://bip.stawiguda.pl/ (zakładka: Środowisko, Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska), http://ekologia.stawiguda.pl/ekologia-w-gminie-2/wody-opadowe/

oraz w Urzędzie Gminy w Stawigudzie w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji (pok. 23).

 1. Informacja o środkach odwoławczych
  1. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne
   z uzyskaniem dotacji.
  2. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pod numerem telefonu 89 512-64-77.

Uchwała Nr XLV_391_2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku
załącznik nr 1 wniosek o udzielenie dotacji
załącznik nr 2 oświadczenie o prawie władania nieruchomością
załącznik nr 3 zgoda współwłaściciela na montaż zbiornika
załącznik nr 4 wniosek o rozliczenie dotacji
załącznik nr 5 klauzura RODO