Stypendium Wójta Gminy Stawiguda

piątek 7 lipca 2023

Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele i trenerzy!
 

28 października 2021 r. Rada Gminy Stawiguda podjęła Uchwałę nr XLI/342/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stawiguda w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda”.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Stawiguda. W ramach Programu przyznawane będą stypendia za osiągnięcia:
✅ naukowe;
✅ artystyczne;
✅ sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1 do Regulaminu) występuje do Wójta Gminy Stawiguda:
✅ dyrektor szkoły, do której uczęszcza/uczęszczał uczeń;
✅ rodzic/opiekun prawny ucznia;
✅ podmiot, w szczególności stowarzyszenie lub klub sportowy w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe, w którego ramach funkcjonowania uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia.

Wnioski o stypendium składa się w Urzędzie Gminy Stawiguda w następujących terminach:
1) za I semestr roku szkolnego - od 1 do 28 lutego;
2) za II semestr roku szkolnego - od 1 do 30 września,

Uchwała i załączniki dostępne są pod adresem: http://bip.stawiguda.pl/.../uchwala_nr_xli3422021_rady... oraz https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3121/wiadomosci/632758/files/uchwalal438202220220526.pdf