Wyniki Konkurs Ofert

wtorek 21 marca 2023

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2023 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ", oraz w sferze, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „SPORT 2023”

Wyniki otwartego konkurs Ofert na wsparcie zadań Publicznych Gminy Stawiguda NGO 2023 r.

Wyniki otwartego konkurs Ofert na wsparcie zadań Publicznych Gminy Stawiguda Sport 2023 r.