Nabór wniosków asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na rok 2024

wtorek 22 sierpnia 2023

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – na rok 2024

 

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w roku 2024 proszone są o kontakt osobisty z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stawigudzie ul.Olsztyńska 3;11-034 Stawiguda lub kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 89 5126503

Zgłoszenia do udzaiłu w  w/w programie przyjmujmowane będą do dnia 04 września 2023 roku.

Program adresowany jest do:

  • dzieci do ukonczenia 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym::

1.wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych , w tym utrzymaniu higieny osobistej

2.wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról  w rodzinie,

3.wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4.wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu  się z otoczeniem.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika  Programu wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawością sprzężoną:
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, 
  3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z  niepełnosprawnością sprzężoną lub traktowane na równi z orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawością sprzężoną:
  4. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1987 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.

Jeżeli jesteś zainteresowany przyznaniem usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  na rok 2024 wypełnij Kartę zgłoszeniową  oraz zakres czynności asystenta i dostarcz je do ośrodka.

 

 Dodatkowe informacje oraz druki do pobrania można pobrać w załączniku lub uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie,   

więcej szczegółowych informacji o programie znajdziesz również na stronie :

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

załączniki:

- Karta zakresu czynności

- Karta zgłoszenia do programu