Wybory do Sejmu i Senatu - 2023

czwartek 31 sierpnia 2023

Informacja dot. uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania

 

 

Informacja dotycząca uzyskania zaświadczenia o prawie głosowania

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych

na dzień 15 października 2023 roku

 

Każdy wyborca posiadający czynne prawo wyborcze*, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w Polsce, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem. Wniosków nie przesyła się do urzędów ani pocztą tradycyjną ani pocztą elektroniczną. Usługa ta nie jest również dostępna przez ePUAP. W sytuacji gdy wyborca przebywa poza miejscem swojego zameldowania lub miejsca stałego zamieszkania zaświadczenie może pobrać w najbliższym, dowolnym urzędzie gminy.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną osobę wyłącznie w urzędzie, w którym wniosek został złożony. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, informację w jakich wyborach wyborca jest uprawniony do głosowania, a także dane osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia (imię, nazwisko, nr PESEL).

W Urzędzie Gminy w Stawigudzie zaświadczenia o prawie do głosowania będą wydawane:

– w pokoju nr 4 – Urząd Stanu Cywilnego - w godzinach obsługi mieszkańców tj.:

 

poniedziałek: 7:30 - 10:00 oraz 12:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:30 - 10:00 oraz 12:00 - 15:00
piątek: 7:30 - 14:00

 

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu. 

* Czynne prawo wyborcze posiada obywatel, który:

– ma skończone 18 lat,

– nie został pozbawiony praw wyborczych przez sąd lub Trybunał Stanu,

– nie został ubezwłasnowolniony.