Stypendium Wójta Gminy Stawiguda

piątek 8 września 2023

Uwaga uczniowie, rodzice, nauczyciele i trenerzy!

Przypominamy od 1 Września można składać wnioski o stypendia Wójta Gminy Stawiguda za II semestr roku szkolnego!

28 października 2021 r. Rada Gminy Stawiguda podjęła Uchwałę nr XLI/342/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stawiguda w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stawiguda”.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych położonych na terenie Gminy Stawiguda. W ramach Programu przyznawane będą stypendia za osiągnięcia:
-naukowe
-artystyczne
-sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1 do Regulaminu) występuje do Wójta Gminy Stawiguda:
-dyrektor szkoły, do której uczęszcza/uczęszczał uczeń;
-rodzic/opiekun prawny ucznia;
-podmiot, w szczególności stowarzyszenie lub klub sportowy w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe, w którego ramach funkcjonowania uczeń dokonał wybitnego osiągnięcia.

Wnioski o stypendium składa się w Urzędzie Gminy Stawiguda w następujących terminach:
1) za I semestr roku szkolnego - od 1 do 28 lutego;
2) za II semestr roku szkolnego - od 1 do 30 września,


Uchwała i załączniki dostępne są pod adresem: http://bip.stawiguda.pl/.../uchwala_nr_xli3422021_rady...