Ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

czwartek 28 grudnia 2023

Wójt Gminy Stawiguda przypomina, że na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z jego treścią na terenie całego województwa wprowadzony jest zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych w miejscach lub obiektach publicznych.

Zakaz ten nie obowiązuje:

  1. w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia,
  2. podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo: Komendanta Policji i Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, w woj. warmińsko-mazurskim celem zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony życia i zdrowia.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych wykonywanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

Załączniki: