Rekrutacje do szkół - rok szkolny 2024/2025

piątek 1 marca 2024

SZANOWNI RODZICE,

zasady przyjmowania dzieci do klas I szkół podstawowych zorganizowanych i prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2024 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2024 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2024 r. rekrutacja
do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od 4 marca 2024 r. i potrwa do 19 kwietnia 2024 r. (w przypadku naboru uzupełniającego od 22 kwietnia 2024 r. do 13 maja 2024 r.).

Rekrutacji dokonuje się poprzez zalogowanie do systemu rekrutacji https:/stawiguda.elemento.pl i wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do klas I szkół podstawowych. Wypełniony wniosek i załączniki należy wydrukować i podpisać następnie dostarczyć do placówki w terminie określonym w harmonogramie.

Niniejsza rekrutacja obejmuje:

Szkoła Podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie
im. Olimpijczyków Polskich, ul. Warszawska 5, tel. 89 51 26 112 lub 89 51 26 221,

Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi, Filia w Bartągu ul. Jeziorna 24, tel.  798 969 029

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

4 - 27 marca 2024 r.

22 - 25 kwietnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3 - 9 kwietnia 2024 r.

26 - 30 kwietnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.

8 maja 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

15 - 17  kwietnia 2024 r.

 

8 - 10 maja 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

19 kwietnia 2024 r.

13 maja 2024 r.

 

Do klas I szkół podstawowych przyjmuje się:

 1. w roku 2024 dzieci 7 – letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 2. w roku 2024 dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego, jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat mieszka (art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 14 2016 r. – Prawo Oświatowe Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) i kryteriach ustalonych przez Radę Gminy Stawiguda zgodnie z art. 133 ust. 2 i 3 ustawy, Uchwałą  Nr XXIII/259/2017 z 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych, dla których Gmina Stawiguda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji odbywa się pod warunkiem, że dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria ustalone Uchwałą Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017 r.:

 1. Dziecko spełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Stawiguda,
 2. Rodzeństwo kandydata do klasy pierwszej uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego,
 3. Rodzic/opiekun prawny pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Stawiguda.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.

Do zgłoszenia/wniosku należy dołączyć oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

I. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Rodzice składają zgłoszenie/wniosek o przyjęcie dziecka w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 3. Wnioski  rozpatrywane są przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
 4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

II. WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ

 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
 2. Zwrócić się do Wójta Gminy o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, lub może wystąpić o nie do instytucji publicznych.

W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia  kryterium, które nie zostało potwierdzone.

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA, SKŁADA SIĘ POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ.

SKŁADAJĄCY OŚWIADCZENIE JEST OBOWIĄZANY DO ZAWARCIA W NIM KLAUZULI NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:

„JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA”

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYDANE ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (DO WYBORU):

 1. Oryginału,
 2. Notarialnie poświadczonej kopii,
 3. Odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA
 4. Kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

Załącznik: