Rekrutacja do przedszkoli - rok szkolny 2024/2025

piątek 1 marca 2024

SZANOWNI RODZICE,

zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych i prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.).

Zgodnie z zarządzeniem Nr 26/2024 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2024 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 22.01.2024 r. rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stawiguda na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się od 12 lutego 2024 r. i potrwa do 26 kwietnia 2024 r. (w przypadku naboru uzupełniającego od 1 sierpnia 2024 r. do 28 sierpnia 2024 r.).

Rekrutacji dokonuje się poprzez zalogowanie do systemu rekrutacji https:/stawiguda.formico.pl i wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek i załączniki należy wydrukować i dostarczyć do placówki (wnioski można wydrukować po zalogowaniu się do systemu lub pobrać ze strony placówki).

 

Niniejsza rekrutacja obejmuje:

Przedszkole w Stawigudzie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie, ul. Warszawska 4a, tel. 89 523 70 31,

Przedszkole w Bartągu, ul. Nad Łyną 57, tel. 89 541 03 23

Publiczne Przedszkole Bajka, ul. Stawigudzka 18, tel. 536 100 663.

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

12– 23 luty 2024 r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę postępowaniu rekrutacyjnym

26 luty 2024 r.—
27  marca 2024 r.

1 – 9 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

3- 9 kwietnia 2024 r.

16 – 21 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.

26 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

15 – 18 kwietnia 2024 r.

 

26- 27  sierpnia 2024 r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjna listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych

26 kwietnia 2024 r.

28  sierpnia  2024 r.

 

 1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU

Do przedszkola może być przyjęte dziecko, które:

 1. w roku 2024 kończy 3 lata (urodzone w roku 2021)
 2. w roku 2024 kończy 4 lata (urodzone w roku 2020)
 3. w roku 2024 kończy 5 lat (urodzone w roku 2019)
 4. w roku 2024 kończy 6 lat (urodzone w roku 2018)

 

 1. KRYTERIA REKRUTACJI

 USTAWOWE KRYTERIA REKRUTACJI:

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Stawiguda.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Stawiguda, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata*,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 10 punktów.

 

Zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe:

*wielodzietność rodziny – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

**samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

POTWIERDZANIE KRYTERIÓW USTAWOWYCH:

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, odpowiednio:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (1),
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.),
 3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (oświadczenie nr 1),
 4. oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KRYTERIA WYMIENIONE W PUNKCIE 2 POTWIERDZA SIĘ ZA POMOCĄ DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W POSTACI (do wyboru):

 1. oryginału,
 2. notarialnie poświadczonej kopii,
 3. odpisu lub wyciągu z dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 KPA,
 4. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

KRYTERIA WYMIENIONE W PUNKCIE 1,3 i 4 POTWIERDZA SIĘ OŚWIADCZENIAMI.

 DODATKOWE KRYTERIA REKRUTACYJI DO PRZEDSZKOLI:

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę kryteria wymienione w Uchwale Nr XXIII/259/2017 Rady Gminy Stawiguda z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów naboru do przedszkoli i do klas I szkół podstawowych dla których Gmina Stawiguda jest organem prowadzącym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 1. dziecko, którego uczęszczanie do przedszkola jest wskazane z punktu widzenia społecznego (opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie) – 10 punktów,
 2. rodzeństwo dziecka uczęszcza do przedszkola do którego rodzic złożył dokumenty rekrutacyjne lub w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego, do przedszkola lub szkoły w tym zespole – 10 punków,
 3. dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 10 punktów,
 4. dziecko, którego jeden rodzic/prawny opiekun pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 5 punktów.

 

POTWIERDZENIE KRYTERIÓW DODATKOWYCH:

Ad.1 – opinia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie,

Ad.3 – od każdego z rodziców oświadczenie potwierdzające zatrudnienie, studiowanie, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub samo zatrudnienie.

 

JEŻELI PO PIERWSZYM I DRUGIM ETAPIE REKRUTACJI KILKU KANDYDATÓW UZYSKA IDENTYCZNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW KOMISJA REKRUTACYJNA W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYJMIE DZIECI ZGODNIE Z POTRZEBAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSZKOLA

 

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

WERYFIKACJA OŚWIADCZEŃ:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach,
  w wyznaczonym terminie,
 • zwrócić się do Wójta Gminy Stawiguda właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W celu potwierdzenia tych okoliczności Wójt Gminy Stawiguda korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

UWAGI:

 1. przy rekrutacji do przedszkola nie jest brana kolejność zgłoszeń,
 2. wniosek w formie papierowej składa się w wybranej placówce.
Załącznik: