Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

wtorek 19 marca 2024

Wójt Gminy Stawiguda ogłasza wyniki Otwartego Konkursu Ofert: 

-na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2024 roku w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "

Wyniki NGO

na wsparcie zadań publicznych Gminy Stawiguda w 2024 roku w sferze, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – „SPORT 2024“

Wyniki Sport