KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

wtorek 26 marca 2024

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że zgodnie z „Wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej” od 04 marca 2024 r. do 19 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem 1-5 kwietnia) w Starostwie Powiatowym w Olsztynie, Plac Bema 5, w sali P-1 prowadzona jest kwalifikacja wojskowa 2024 dla osób z Powiatu Olsztyńskiego.

Termin stawiennictwa do kwalifikacji dla osób zameldowanych na terenie Gminy Stawiguda wyznaczony został na 11 - 15 kwietnia 2024 r. dla mężczyzn, oraz 18 kwietnia 2024 r. - dla kobiet. Wezwania zostały wysłane pocztą.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. rok 2024 r. poz. 248 ze zm.) przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe i dotyczy również osób wyznaczonych, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji przedstawia:

• Potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

• Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

• Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

• Dokumentację medyczną, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Osoby które, z ważnych przyczyn nie mogą stawić się w określonym w wezwaniu terminie prosi się o kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy tel. nr 509 757 293 przed dniem 11 kwietnia 2024 r. w godz. pracy urzędu.

Więcej informacji o Kwalifikacji Wojskowej 2024 znajduje się na stronie internetowej CWCR - pod linkiem: Kwalifikacja wojskowa - CWCR (wojsko-polskie.pl).