Zarządzenie Wójta Gminy Stawiguda w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Stawiguda

poniedziałek 13 maja 2024

ZARZĄDZENIE nr 58/2024

Wójta Gminy Stawiguda

z dnia 13 maja 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Stawiguda
 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 21 załącznika nr 11 do uchwały nr XXXVII/384/2018 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Stawiguda Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2018 r. poz. 2929) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się termin oraz miejsce przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Stawiguda na dzień

27 maja 2024 r. na godz. 18.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2 (sala widowiskowa)

§ 2. Na przewodniczącego zebrania wyborczego wyznaczam Annę Małek-Folga.

§ 3. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4. 1. Wzór karty do głosowania w wyborach Sołtysa sołectwa Stawiguda określa załącznik
nr 2 do zarządzenia.

2. Wzór karty do głosowania w wyborach do Rady Sołeckiej sołectwa Stawiguda określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisani

ZARZĄDZENIE nr 58/2024 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 13 maja 2024 r.

 

Wójt /-/ Michał Kontraktowicz