INFORMACJA - debata nad Raportem o stanie Gminy Stawiguda

poniedziałek 3 czerwca 2024

Szanowni Mieszkańcy,
zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Stawiguda raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy.

Informuję, że na IV sesji Rady Gminy Stawiguda w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 16:00 zostanie przedstawiony

„Raport o stanie Gminy Stawiguda za rok 2023”.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu w debacie nad raportem o stanie gminy według kolejności zgłoszeń.
Zgłoszenie wraz z oryginałem listy poparcia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 do dnia 18 czerwca 2024 r. do godz. 15:15. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy oraz w Biurze Rady Gminy pok. 1A.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Stawiguda
/-/ Grzegorz Niski

 

Załącznik: