Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda

Tytuł projektu: Budowa pomostu rekreacyjnego w Gryźlinach - Zielonowie w Gminie Stawiguda

Procent dofinansowania: 80.90
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-07-12
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2018-10-08
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2019-09-09
Wartość projektu: 339033,19 zł
Dofinansowanie: 274277,85 zl

 

Opis projektu:

Budowa pomostu jest zlokalizowana na działkach o nr. ewid: 881 w obrębie Pluski, 830/2 w obrębie Gryźliny w miejscu istniejącej dzikiej plaży zlokalizowanej pomiędzy jeziorem Pluszne a Pluszne Małe projektuje się rekreacyjny pomost pływający w kształcie litery „L” z platformą wypoczynkową w miejscu połączeniu ramion litery L oraz z pomostem cumowniczym. Część prostopadła do brzegu ma długość 26,0 m a szerokość 3,10 m. Część równoległa do brzegu ma długość 15,90 m a szerokość 2,50 m. Platforma rekreacyjna posiada wymiary 6,15 x 7,20 m. Pomost cumowniczy o szerokości B = 2,05 m i długości L = 11,70 m z ośmioma miejscami cumowniczymi. Oświetlenie LED

Cele projektu

W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną 2 różne, uzupełniające się cele rozwiązujące wszystkie problemy interesariuszy projektu.

Cel projektu 1:

Utrzymanie przewagi konkurencyjnej Gminy Stawiguda nad innymi gminami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego

Cel projektu 2:

Wzrost dostępu do terenów wykorzystywanych na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Stawiguda poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Pluszne w miejscowości Gryźliny - Zielonowo

 

Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie problemów zidentyfikowanych w rozdziale 1.1 SW:

  1. Ograniczony dostęp do terenów wykorzystywanych na cele turystyczno-rekreacyjne Gminie Stawiguda
  2. Brak dostępu do infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie
  3. Niewykorzystanie potencjału atrakcyjnych miejsca z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
  4. Zbyt mała różnorodność oferty turystycznej gminy
  5. Krótki sezon turystyczny

Projekt służy grupom interesariuszy w następujący sposób:

Mieszkańcy Stawigudy jak również turyści odwiedzający gminę odczuwają podobne problemy związane z istniejąca infrastrukturą:

  • Ograniczony dostęp do terenów wykorzystywanych na cele turystyczno-rekreacyjne w Gminie Stawiguda
  • Brak dostępu do infrastruktury turystycznej o wysokim standardzie
  • Niewykorzystanie potencjału atrakcyjnych miejsca z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Zbyt mała różnorodność oferty turystycznej gminy
  • wydłużenie Krótkiego sezon turystycznego

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie zaplanowanych wskaźników w postaci wybudowania obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności pozwoli na wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiącego atrakcje turystyczne. Budowa pomostów pozwoli na wzrost zainteresowania oferta Gminy, co przełoży się na wyeliminowanie problemów i wzrost liczby odwiedzin.

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami, Priorytet inwestycyjny 6c – Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WWM na lata 2014-2020. Rezultatem interwencji w ramach priorytetu będzie efektywniejsze wykorzystanie zachowanych w dobrym stanie zasobów naturalnych regionu.