Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt

 

 

W dniu 29 grudnia br. w Olsztynie Zastępca Wójta Gminy Stawiguda podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 projektu pn. "Doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartąg". Całkowita kwota projektu: 800.000 zł z tego dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020: 700.000 zł, co stanowi 85% wsparcia z Funduszy Europejskich.

Zdjęcia: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie

    

 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest zabezpieczenie Warmii i Mazur przed wystąpieniem i skutkami klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych - poprzez zakup przez wnioskodawcę 1 szt. samochodu  ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem na potrzeby OSP Bartąg oraz 8 kompletów sprzętu na potrzeby odpowiednio dla OSP w: Bartągu, Olsztynku, Pluskach, Stawigudzie oraz Gryźlinach

 

Cele szczegółowe:

 1. Doposażenie jednostek służb ratowniczych w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
 2. Doposażenie jednostek służb ratowniczych w wóz pożarniczy wyposażony w sprzęt do  prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof
 3. Zwiększenie zabezpieczenia środowiska naturalnego, a przez to ochrona cennych przyrodniczo obszarów
 4. Zwiększenie liczby ludności, jaka zostanie zabezpieczona przed pożarami lasów
 5. Zwiększenie liczby ludności, jaka zostanie zabezpieczona przed powodzią i podtopieniami

 

Osiągnięte zostaną następujące efekty, które są punktowane w kryteriach merytorycznych:

 • Zakupiony wóz będzie wykorzystywany na obszarze min. 5 powiatów
 • Wsparte zostaną min. 2 jednostki służb ratowniczych poprzez doposażenie w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
 • Zakupiony wóz będzie wyposażony w elektroniczny system naprowadzania na zdarzenie wykorzystujący technologie informatyczno-
 • Zapewniona będzie komunikacja i kontakt z interesariuszami projektu
 • Zakup nowego sprzętu pozwoli na odciążenie wykorzystywanych obecnie starych samochodów strażackich, które spalają więcej paliwa, mają mniej efektywne pompy, akumulatory. Skróci się czas i odległość dojazdu do zdarzeń
 • Projekt realizuje uzupełniające się cele wymagające odrębnych działań