Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda

W dniu 4 maja 2017 r. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego , Gustaw Marek Brzezin i Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń podpisali umowę o dofinansowanie projektu "Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda". Koszt inwestycji to 16 000 000 złotych, z czego 13 000 000 złotych zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach alokacji ZIT. Inwestycja obejmie rozwój infrastruktury drogowej i rowerowej oraz utworzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Stawiguda.
 

W ramach niniejszego projektu zrealizowane zostaną 3 różne, uzupełniające się cele rozwiązujące wszystkie problemy interesariuszy projektu:

Cel projektu 1: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Stawiguda w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2018 poprzez rozbudowę drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą 598 poprzez ul. Przyrodniczą, Jeziorną do działki nr 289/5

w obrębie Bartąg

Cel projektu 2: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Stawiguda w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2018 poprzez budowę traktów pieszo-rowerowych w Gminie Stawiguda.

Cel projektu 3: Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Gminy Stawiguda w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna po roku 2018 poprzez zakup 4 sztuk jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej.

 

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:

1. Dług13ość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej (km);
 
30
2. Długość dróg dla rowerów [km];
 
9,82
3. Liczba zakupionych jednostek taboru asażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.);
 

4

4. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [Mg CO2/rok];
 
63,70
5. Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” [szt.];
 
3
6. Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” [szt.];
 
20
7. Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej[km];
 
30
8. Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych [szt.];
 
1
9. Długość wybudowanych dróg dla rowerów [km];
 
9,82
10. Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoby];
 
100
11. Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok];
 
97,22
12. Wielkość obszaru objęta łańcuchem ekomobilności (km2);
 
222,5
13. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]. 9

 

Projekt jest zgodny z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Cel tematyczny 4 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, Priorytet inwestycyjny 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu oraz cel szczegółowy określony w Szczegółowym Opisie Priorytetów RPO WWM na lata 2014-202: „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna”.

 

Do pobrania: