Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

 

Tytuł projektu: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stawigudzie

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-10-01
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-10-15
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2020-06-30

Wartość ogółem: 16557350.00
Wysokość dofinansowania: 4879706.81
Procent dofinansowania: 36.25

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków znajdującej się w miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, na działkach nr geod. 270/8; 270/14, 655/1, 270/7, 270/15; 3655/4;3654/4; 294; 3654/2; 3653/5; 3636; 3635; 3634; 597/4. Planowana jest budowa nowej części ściekowej i rozbudowa części osadowej oczyszczalni. Modernizacja istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej spowoduje dwukrotne zwiększenie przepustowości

oczyszczalni z obecnej ok. 800 m3/d do 1500 m3/d, a także poprawi efektywność oczyszczania.

 

Projekt wpisuje się w założenia wpisane w RPO WIM:
Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,
Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa
Cel tematyczny 6 – Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
Priorytet inwestycyjny 6b – Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenie wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

 

Cele realizacji projektu:

Cel 1: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Stawiguda w latach 2018-2020
Cel 2: Spełnienia wymogów i założeń wynikających z prawa ochrony środowiska i dyrektyw unijnych na terenie gminy Stawiguda w latach 2018-2020

 

Komu i czemu projekt ma służyć:

 • mieszkańcy regionu i gminy,
 • samorząd lokalny,
 • przedsiębiorcy,

 

Potrzeby interesariuszy w zakresie objętym projektem

 1. uregulowanie i poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Stawiguda;
 2.  poprawę jakości ścieków oczyszczonych;
 3. zmniejszenie zrzutu ładunku biogenów do środowiska;
 4. spełnienie wymogów i założeń wynikających z prawa ochrony środowiska, dyrektyw unijnych i zapisów AKPOŚK 2017;
 5. zastosowanie bardziej wydajnej i energooszczędnej technologii oczyszczania ścieków;
 6. zwiększenie możliwości podłączenia nowych mieszkańców do istniejącej oczyszczalni ścieków;
 7. zapewnienie niezawodnej efektywności oczyszczania ścieków;
 8. zapewnienie przepustowości oczyszczalni pod docelowe potrzeby gminy w zakresie ilości oczyszczanych ścieków,
 9. rozbudowa węzła gospodarki osadowej pod docelową ilość powstających osadów,
 10. wyposażenie obiektów oczyszczalni pod kątem nowego układu technologicznego,
 11. wprowadzenie na oczyszczalni układów nowoczesnej automatyki, pomiarów i sterowania.

 

Projekt wpłynie na rozwiązanie problemów kluczowych interesariuszy:

- niewystarczająca wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stawiguda,

- niedostosowanie istniejących instalacji do wymogów prawa ochrony środowiska, dyrektyw unijnych i zapisów AKPOŚK 2017,

- wyeksploatowanie istniejących urządzeń i zły stan techniczny,

- niewystarczająca intensywności usuwania ze ścieków zanieczyszczeń biogennych,

- przyrost ilości powstających ścieków na obszarach wiejskich oraz sezonowość ich wytwarzania,

- występujące uciążliwości zapachowe związane z stosowaną obecnie technologią oczyszczania ścieków i przestarzałymi urządzeniami,

- wysoka energochłonność istniejącej technologii.

 

Projekt wpisuje się w Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa Cel tematyczny 6 Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

Realizacja projektu zapewnia rozwiązanie problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Stawiguda, w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG), przez co wypełnia cel szczegółowy: Więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość wody w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG), przez co wypełnia cel szczegółowy: Więcej oczyszczonych ścieków i lepsza jakość wody