Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda

W dniu 31 lipca 2017 r. Pani Wójt Irena Derdoń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. ”Zagospodarowanie terenów na cele turystyczno-rekreacyjne poprzez budowę pomostów w Gminie Stawiguda”. Przedmiotem projektu jest zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego na terenie Gminy Stawiguda poprzez budowę pomostów na jeziorach Wulpińskim i Bartążek. Pozwoli to na utrzymanie przewagi konkurencyjnej Gminy Stawiguda nad innymi gminami w oparciu o zasoby dziedzictwa naturalnego oraz wzrost liczby odwiedzających rozwijającą się infrastrukturę. Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, poddziałanie 6.2.3. Efektywne wykorzystanie zasobów. Wartość projektu to ponad 1,1 mln złotych z czego prawie 85%, czyli 940 tys. zostanie dofinasowane z UE.

Pomost w Bartążku