Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi

Gmina Stawiguda realizuje projekt „Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Rusi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Założeniem projektu jest poprawa dostępności do zajęć informatycznych w Gminie Stawiguda. Zostanie to zrealizowane dzięki realizacji 2 celów:

 

  • Cel 1: zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Rusi poprzez zakup wyposażenia do pracowni informatycznych oraz mebli do pracowni w roku 2017
  • Cel 2: wzrost ilości i jakości zajęć informatycznych w Gminie Stawiguda dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rusi po roku 2017

 

Numer naboru: RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/17
Numer i nazwa Osi priorytetowej: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Priorytet Inwestycyjny: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Działanie: Infrastruktura edukacyjna
Poddziałanie: Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej
Wartość ogółem: 199 999.94 złotych
Wnioskowane dofinansowanie: 165 799.95 złotych