Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

środa, 28 czerwiec 2017

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Stawiguda podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będącej własnością Gminy Stawiguda, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne.

Działka położona jest w miejscowości Bartąg, gmina Stawiguda

  1. Oznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka oznaczona nr ewidencyjnym 318, dla której założona jest księga wieczysta OL1O/00056052/9.
  2. Łączna powierzchnia przedmiotu dzierżawy: 0,0463 ha
  3. Opis przedmiotu dzierżawy: działka niezabudowana, porośnięta roślinnością niską, przez którą przebiega rów; położona w miejscowości Bartąg przy ulicy Przyrodniczej; zgodnie z ewidencją gruntów obszar działki stanowią użytki rolne klasy IVa oraz grunty pod rowem
  4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: - na cele rolne.  Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego    o następującym przeznaczeniu: ZN-3 – „tereny lokalizacji piaskownika i separatora dla podczyszczania wód deszczowych (…)”.
  5. Termin zagospodarowania: od dnia 1 sierpnia 2017r.
  6. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny za grunty wydzierżawione na cele rolne klasy IVa - 0,09zł za 1 m2 w stosunku rocznym, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 4/2009 Wójta Gminy Stawiguda z dnia 26.01.2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty wydzierżawione na cele rolne.
  7. Termin wnoszenia opłat: rocznie
  8. Zasady aktualizacji opłaty: Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo jednostronnego podwyższenia wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu dzierżawnego.

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda i w sołectwie Bartąg na 21 dni tj. od dnia: 30.06.2017r. do dnia 24.07.2017r. oraz dostępny jest na stronach internetowych Gminy Stawiguda pod adresem: www.stawiguda.pl.; www.bip.stawiguda.pl, a informacja o wywieszeniu tego wykazu znajduje się na stronie Monitora Samorządowego pod adresem www.otoprzetargi.pl,

 

 

Wójt Gminy Stawiguda

                                                                              /-/ Irena Derdoń