Ogłoszenie / Obwieszczenie

poniedziałek, 28 maj 2018

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE GN.6722.24.2012 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), oraz Uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 05 lipca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda, zatw. uchwałą Nr VII/67/99 Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 26 lipca 1999 roku, Nr 47, poz. 883), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.06.2018 r. do 26.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, pokój nr 3, w godz. od 8:00 do 14:00 .

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Stawiguda, gmina Stawiguda rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.06.2018 r. o godzinie 14:00, w siedzibie Urzędu Gminy Stawiguda przy ul Olsztyńskiej 10, sala nr 17.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stawiguda z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2018 r.

Wójt Gminy Stawiguda

/-/ Irena Derdoń

Do pobrania: