Dodatek Osłonowy

czwartek 6 stycznia 2022

Informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – DODATEK OSŁONOWY.

Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Jeśli miesięczne dochody nie przekraczają:

- 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym,

- 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

można starać się dodatek osłonowy.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

UWAGA !

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WAŻNE: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

- gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie

- gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

- gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

- gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1150 zł/rocznie.

Dodatek może być jeszcze wyższy, jeśli mieszkamy w lokalu, który nie jest podłączony do sieci centralnego ogrzewania, czyli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Wówczas dodatek wynosi:

- gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;

- gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;

- gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;

- gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

WAŻNA INFORMACJA

Możesz ubiegać się o podwyższone dofinansowanie, gdy ww. źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Przypominamy, że deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw można złożyć:

1) elektronicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na stronie www.zone.gunb.gov.pl klikając „ZŁÓŻ DEKLARACJĘ”

2) pisemnie – wzór formularza do pobrania w linku poniżej lub w Urzędzie Gminy Stawiguda

https://www.stawiguda.pl/.../obowiazek-dla-wlascicieli...

Szczegółowe informacje w jaki sposób wpisać źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dostępne są na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY?

Wnioski można składać:

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. (W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),

- tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. w Urzędzie Gminy Stawiguda przy ul. Olsztyńskiej 10; 11-034 Stawiguda.

Druki wniosków są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

 
Do pobrania:

 

Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany w formularzu wniosku rozstrzygnięcia pozytywnego nie wyślemy w formie tradycyjnej. Jedynie decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...